Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Vereniging Vereniging GZ-psychologen en psychotherapeuten Lekstroom
 2. Lid Meerderjarige natuurlijke persoon die voldoet aan het lidmaatchap
 3. Bestuur Het bestuur van de vereniging in de hoedanigheid van bestuur belast met de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
 4. Ledenraad De algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit leden die afkomstig zijn uit de diverse regio’s die de ledenvereniging onderhoudt en op een wijze zoals nader uitgewerkt in de statuten. Het aantal leden van de ledenraad is afhankelijk van het totale ledenaantal.
 5. VGPL Vereniging GZ psychologen en psychotherapeuten, statutair gevestigd aan de Zoutkamperschans 1, 3432 TZ te Nieuwegein
 6. Dienstverlener/leverancier Dienstverleners en leveranciers met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van de vereniging
 7. Gezinsleden Personen die met een lid een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen
 8. Toepasselijkheid

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

1.2         Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

1.3         Deze algemene voorwaarden liggen ook ter inzage op de locatie van de vereniging

1.4         De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij zij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met het lid en de afwijking niet in het nadeel van het lid is. Afwijkingen moeten de partijen schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig hebben ondertekend.

1.5         Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de vereniging en de door haar ingeschakelde derden.

 

 1. Lidmaatschap en ledenpas

 

2.1         Aanmelding voor het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de vereniging:

e-mail: ledenservice@vgpl.nl

2.2         Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.

2.3         De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan, is 18 jaar.

2.4         Het lidmaatschap begint op datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.

2.5         Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen.

2.6         Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk opzegt bij de vereniging conform artikel 3. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

 

 1. Beëindiging lidmaatschap

 

3.1         Het lidmaatschap eindigt:

 1. door schriftelijke en tijdige opzegging van het lid
 2. bij overlijden en als er geen andere personen in hetzelfde huishouden zijn die het lidmaatschap kunnen of willen overnemen
 3. als het lid de contributie zoals vermeld in artikel 2.5 en artikel 11 niet betaalt
 4. door opzegging door het bestuur van de vereniging

3.2         Voor een schriftelijke opzegging als genoemd onder 3.1, sub a stuurt het lid een e-mail naar ledenservice@vgpl.nl of een brief naar:

VGPL

t.a.v. bestuur

Zoutkamperschans

3432 TZ Nieuwegein      

3.3         Het lid vermeldt in de opzegging zijn lidmaatschapsnummer, naam en adresgegevens en de reden voor de opzegging.

3.4         De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt in het ledenregister vastgelegd en schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.

 

 1. Contributie

 

4.1         De leden moeten aan de vereniging een door de ledenraad jaarlijks vastgestelde contributie betalen, behalve als zij daarvan schriftelijk en overtuigend door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

4.2         De verschuldigde contributie wordt geïnd middels factuur. Leden kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om de contributie middels een acceptgiro te betalen.

4.3         De leden zijn verplicht om aan de vereniging voorafgaand aan de incassering een correct bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Als het rekeningnummer is veranderd, moet het lid dit uiterlijk 1 november aan de ledenvereniging melden. Het lid ontvangt een wijzigingsformulier, dat het lid volledig ingevuld en ondertekend terugstuurt.

4.4         De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten. De contributie wordt op basis van een vaste kostenomslag over de leden vastgesteld

4.5         De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

4.6         Bij aanmelding vanaf 1 november betaalt het lid over het lopende kalenderjaar geen contributie.

4.7         Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van producten en diensten die de vereniging aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen.

4.8         Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap gebruik maken van de producten en/of diensten van de vereniging, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen.

 

 1. Producten- en dienstenpakket

5.1         De vereniging garandeert bij de inzet van medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, een professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van de medewerker, waarbij de medewerker bij zijn werkzaamheden de professionaliteit van een goed medewerker in acht zal nemen en daarbij zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de medewerker geldende professionele standaard of algemeen aanvaarde standaarden.

5.2         Als de vereniging als bemiddelaar optreedt, zal het lid zelf opdrachtgever van de dienstverlening zijn. Eventuele financiële afwikkeling vindt vervolgens rechtstreeks plaats tussen het lid en de dienstverlener/leverancier.

5.3         De dienstverlener/leverancier is verantwoordelijk voor de door hem geleverde diensten en/of producten. Diensten c.q. leveringen worden uitgevoerd door geselecteerde organisaties of bedrijven, die bij voorkeur zijn aangesloten bij een erkende brancheorganisatie en werken volgens de waarden en kwaliteitsnormen van de betreffende branche.

5.4         De vereniging zal zich inspannen om de kwaliteit van haar dienstverlening te controleren, te handhaven en te verbeteren.

5.5         De vereniging mag zonder nadere opgave onderdelen van het ledenpakket intrekken, wijzigen of daaraan nieuwe diensten toevoegen. De vereniging houdt haar leden hiervan aansluitend op de hoogte door publicatie op de website, de nieuwsbrief en/of in het ledenblad.

5.6         De leden geven de vereniging desgevraagd naar beste weten inlichtingen en de medewerking die de vereniging redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening.

5.7         Specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de vereniging zijn te vinden op de website www.vgpl.nl

 

 1. Inhoud dienstverlening

 

6.1         De vereniging biedt leden voordelen bij aanschaf van bepaalde producten en afname van bepaalde diensten. Het pakket aan voordelen wordt telkens voor een kalenderjaar vastgesteld en beschreven op de website van de vereniging. Aan de teksten op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

6.2         Voor een aantal diensten betaalt het lid een vooraf vastgestelde financiële vergoeding per dienst. Als er sprake is van een financiële vergoeding, kan deze door de dienstverlener als gevolg van niet voorzienbare kosten respectievelijk prijsverhogingen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Als het lid niet met de tariefwijziging akkoord kan gaan, kan de te leveren dienst aan het lid onmiddellijk worden beëindigd.

6.3         Leden die buiten het werkgebied van de vereniging wonen, zijn van harte welkom maar kunnen niet van het volledige aanbod gebruik maken.

 

 1. Wijzigingen doorgeven

 

7.1         Het lid is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de vereniging door te geven. Dit kan schriftelijk, telefonisch of via de website. Wijziging van bankgegevens moet het lid schriftelijk en ondertekend doorgeven (zie artikel 4.3).

7.2         De vereniging heeft de actuele gegevens nodig om het lid op tijd de juiste informatie te geven. Daarnaast zijn de actuele gegevens nodig om gebruik te kunnen maken van de geboden voordelen bij aanschaf van producten en afname van diensten.

7.3         De gevolgen die het niet tijdig doorgeven van de in artikel 7.1 genoemde gegevens aan de vereniging met zich meebrengen zijn nooit voor rekening van de vereniging.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

8.1         In geval van aansprakelijkheid van de vereniging jegens haar leden is de schadevergoedingsplicht van de vereniging als en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de vereniging gesloten aansprakelijkheidsverzekering beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar conform de verzekeringsovereenkomst.

8.2         De vereniging is nooit aansprakelijk voor het handelen/nalaten van dienstverleners/leveranciers.

8.3         De vereniging is nooit aansprakelijk voor fouten van en/of doorverwijzingen op websites van dienstverleners/leveranciers.

8.4         Het lid van de vereniging vrijwaart de vereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat.

 

 1. Overmacht

 

9.1         De vereniging kan de gevraagde producten/diensten (laten) leveren/verlenen voor zover er geen sprake is van overmacht.

9.2         In geval van overmacht zal de vereniging, als redelijkerwijs mogelijk, met het lid overleggen over de aanschaf/dienstverlening en proberen een oplossing te vinden. Als geen oplossing wordt gevonden is de vereniging gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst met het lid te ontbinden.

 

 1. Klanten en schade

 

10.1       Klachten over de vereniging worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de vereniging. De klachtenregeling ligt ook ter inzage op de locatie Zoutkamperschans 1, 3432 TZ Nieuwegeinvan de vereniging.

10.2       Het lid en de vereniging kunnen het geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechter.

10.3       Klachten over een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld volgens de klachtenregeling van die dienstverlener/leverancier.

10.4       Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, moet het lid melden bij de betreffende dienstverlener/leverancier ter afhandeling en bij de vereniging ter informatie om het aanbod van producten en diensten te kunnen monitoren.

10.5       Als de vereniging over een bepaalde dienstverlener/leverancier regelmatig klachten heeft ontvangen zonder dat een verbetering van de dienstverlening/levering intreedt, zal de vereniging in het belang en ter bescherming van de leden het contract met deze externe dienstverlener beëindigen.

 

 1. Facturen en betaling

 

11.1       Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden.

11.2       Tenzij anders vermeld moet het lid facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op de aangegeven wijze.

11.3       Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na 2 weken nogmaals ter inning aangeboden.

11.4       Voor nadere maatregelen tot inning te nemen zal de vereniging het lid een betalingsherinnering sturen waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.

11.5       Bij niet-tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.

11.6       Van niet- of niet-tijdige betaling is sprake als het lid enig verschuldigd bedrag niet binnen de aangegeven termijn betaalt, als automatische incasso bij herhaling niet mogelijk blijkt of als het lid een automatische incasso laat terugboeken.

11.7       Als het lid 30 dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet heeft betaald of heeft laten terugboeken, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijke opzegging door de vereniging verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.

11.8       Als het lid 30 dagen na de tweede aanmaning het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft betaald, of als het lid het verschuldigde bedrag heeft laten terugboeken, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.

11.9       Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid.

 

 

 1. Aanvullende bepalingen

14.1       De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

14.2       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vereniging.

14.3       Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

14.4       Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.

14.5       Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

14.6       Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Binnenkort starten we met een nieuwsbrief, je kunt je hier nu alvast voor inschrijven